Angličtina cez filmy a seriály: zábavná a efektívna metóda učenia

Sayhello.sk | Individuálne kurzy angličtiny | angličtina cez fillmy a seriály

Učenie angličtiny môže a hlavne má byť zábavné a príjemné. Angličtina cez filmy a seriály sú jedným z najlepších spôsobov, ako zabiť dve muchy jednou ranou. Nielenže vám umožnia počuť angličtinu v prirodzenom kontexte, ale tiež vám predstavia rôzne dialekty a kultúrne referencie. Takže, ako začať?

Výber filmov a seriálov


Začnite s jednoduchšími filmami a postupne prechádzajte k zložitejším. Pre deti a začiatočníkov sú ideálne animované filmy ako ‚Toy Story‘ alebo ‚Finding Nemo‘, kde je jazyk jednoduchý a zrozumiteľný. Dospelí a pokročilí môžu skúsiť filmy ako ‚The Social Network‘ alebo ‚Inception‘, ktoré majú komplexnejšie dialógy a rôzne akcenty. Zo seriálov sú ideálni Priatelia.

Titulky ako nástroj


Začnite s titulkami v slovenčine, potom prejdite na anglické titulky. To vám pomôže zlepšiť schopnosti čítania a porozumenia. Všetky streamovacie služby túto možnosť ponúkajú, tak ju treba využiť.

Opakujte dialógy


Vyberte si scény, ktoré sú pre vás zaujímavé a opakujte dialógy. To nielenže zlepší vašu výslovnosť, ale tiež vám pomôže naučiť sa intonáciu a rytmus anglického jazyka. Toto je extrémne dôležité – v angličtine intonácia a rytmus dokážu urobiť rozdiel medzi tým, či Vás anglicky hovoriaci človek bude rozumieť alebo nie!

Učenie cez kontext


Filmy poskytujú kontextové učenie, kde môžete vidieť, ako sa slová a frázy používajú v reálnych situáciách. Tento prístup je oveľa efektívnejší než mechanické memorovanie slovíčok. Angličtina je frázovitá reč. Pozrite si v slovníku, koľko významov má také slovo ako napríklad „get“. Cca 30? Ale počujete ho všade vo frázach a kontextoch.

Rozpoznanie hovorového jazyka


Filmy sú plné bežne používaných výrazov, idiómov a slangov. To je skvelá príležitosť naučiť sa, ako sa anglicky hovorí v bežnom živote.

Zábava a vzdelávanie


Učenie sa angličtiny prostredníctvom filmov je zábavné. Môžete si vybrať filmy podľa vášho vkusu, či už sú to komédie, drámy alebo akčné filmy, a učiť sa pri tom.

Využitie technológie


S modernými technológiami môžete filmy sledovať kedykoľvek a kdekoľvek. To vám umožňuje integrovať učenie angličtiny do vášho každodenného života bez veľkého úsilia.

Pridanie do vzdelávacieho plánu

Filmy môžu byť vynikajúcim doplnkom k tradičným metódam učenia. Napríklad, po sledovaní filmu môžete diskutovať o jeho obsahu na hodinách angličtiny alebo vypracovať cvičenia založené na filme.

Záver

Angličtina cez filmy a seriály je nielen efektívny spôsob, ale tiež poskytuje ucelený pohľad na jazyk a kultúru. Je to spôsob, ako sa učiť jazyk prirodzene a zábavne. Takže, nabudúce keď budete mať chuť na film, nezabudnite, že to môže byť nielen zábava, ale aj vzdelávací zážitok!

Learning English can and above all should be fun and enjoyable. Movies and TV series are one of the best ways to kill two birds with one stone. Not only will they allow you to hear English in a natural context, but they will also introduce you to different dialects and cultural references. So, how do you get started?

Selection of Films and TV Shows


Start with easier movies and gradually move to more complex ones. For children and beginners, animated films like ‚Toy Story‘ or ‚Finding Nemo‘ are ideal, where the language is simple and understandable. Adults and advanced can try movies like ‚The Social Network‘ or ‚Inception‘ which have more complex dialogues and different accents. Of the series, Friends are ideal.

Subtitles as a Tool


Start with Slovak subtitles, then switch to English subtitles. This will help you improve your reading and comprehension skills. All streaming services offer this option, so you should use it.

Repeat the Dialogues


Choose scenes that are interesting to you and repeat the dialogues. This will not only improve your pronunciation, but also help you learn the intonation and rhythm of the English language. This is extremely important – in English, intonation and rhythm can make the difference between an English speaker understanding you or not!

Learning through Context


Movies provide contextual learning where you can see how words and phrases are used in real-life situations. This approach is much more effective than memorizing words mechanically. English is a phrase-based language. Look in the dictionary to see how many meanings a word like „get“ has. About 30? But you hear it everywhere in phrases and contexts.

Recognition of Spoken Language


Movies are full of common expressions, idioms and slang. This is a great opportunity to learn how English is spoken in everyday life.

Entertainment and Education


Learning English through movies is fun. You can choose movies according to your taste, be it comedies, dramas or action movies, and learn while doing so.

Use of Technology


With modern technologies, you can watch movies anytime, anywhere. This allows you to integrate learning English into your everyday life without much effort.

Adding to the Curriculum

Movies can be an excellent addition to traditional learning methods. For example, after watching a film, you can discuss its content in English classes or develop exercises based on the film.

Conclusion

Learning English through movies and tv shows is not only effective, but also provides a comprehensive view of language and culture. It’s a way to learn a language naturally and in a fun way. So, the next time you feel like watching a movie, remember that it can be not only fun, but also an educational experience!

Angličtina cez filmy a seriály

Na začiatok si vyberte filmy a seriály v angličtine z bežného života, používajte titulky, buďte proaktívni a opakujte si dialógy, ktoré sa Vám páčia alebo ich viete použiť v reálnom živote, počúvajte a učte sa frázy. Určite pridajte filmy a seriály v angličtine do Vášho študijného programu. A hlavne si to užite, pôjde to ľahšie.
To begin with, choose movies and series in English from everyday life, use subtitles, be proactive and repeat the dialogues you like or use in real life, listen and learn phrases. Be sure to add movies and series in English to your study program. And especially enjoy it, it will be easier.

Sayhello.sk | Individuálne kurzy angličtiny | angličtina cez fillmy a seriály - joke

Prečo angličtinári nepozerajú filmy? Lebo nemôžu odolať aby neopravovali filmové scenáre!

Máte otázku alebo potrebujete radu?

Napíšte nám, dohodneme si konzultácie a poradíme Vám ako študovať doma

Návrat hore