Angličtina pre každého – jazykové bariéry a obavy preč!

Sayhello.sk | Individuálne kurzy angličtiny | angličtina pre každého

Angličtina nie je len pre polyglotov a jazykových géniov. Je to jazyk pre všetkých – od detí, študentov až po dôchodcov, od introvertov po extrovertov. V Sayhello veríme, že každý sa dokáže a má možnosť naučiť sa angličtinu. A tu je pár dôvodov, prečo by ste tomu mali veriť aj vy!

Talent na jazyky: mýtus alebo realita?

Povedzme si to na rovinu: áno, niektorí ľudia majú prirodzený talent pre jazyky. Čo je to ale ten talent? Zvyčajne si lepšie pamätajú veci, majú zmysel pre rytmus reči. Ale to je ako s čímkoľvek iným – futbal si zahrám obstojne ale Messi nikdy nebudem. Potrebujeme byť Messi? Potrebujeme vedieť jazyk ako jazykovedec alebo spisovateľ? Nie. Takže, aj bez tohto talentu môžete dosiahnuť vysokú úroveň zručnosti bez nejakej extrémnej námahy. Pravidelné štúdium, vhodné metódy a trocha trpezlivosti dokážu divy.

Disciplína nad talentom zvíťazí tisíckrát

Kľúčom k úspechu nie je len talent, ale disciplína. Pravidelná prax, konzistentný učebný plán a ochota učiť sa z chýb sú to, čo skutočne robí rozdiel. Nezabúdajte, že aj najtalentovanejší jazykový expert musel začať od základov. Talent je len malá časť výsledku. Aj keď budú padať tanky a Vy si nájdete tých 15-30 minút denne, pokroky uvidíte ani nezbadáte ako.

Angličtina pre každého

Nemusíte byť študentom na výmene v Londýne alebo obchodným analytikom pracujúcim s medzinárodnými partnermi, aby ste sa naučili angličtinu. Angličtina je dostupná všade – online, v knihách, vo filmoch, a v Sayhello vám ukážeme, ako na to. Ukážeme Vám to znamená aj to, že ak nechcete individuálne kurzy, kľudne si spravíme len konzultáciu, poradíme Vám kde, čo a ako a sem tam si urobíme konverzačné hodiny, aby ste si preskúšali, čo ste sa naučili.

Praktické tipy pre každého

Začnite s tým, čo máte radi: máte radi filmy? Pozrite si ich v angličtine. Milujete hudbu? Poslúchajte anglické piesne a učte sa texty. Vytvorte si učebný plán: Iba 15-30 minút denne môže urobiť veľký rozdiel. Používajte technológie vo Váš prospech: aplikácie ako Duolingo alebo Rosetta Stone vám pomôžu s učením.

Stačí chcieť


Všetko sa začína túžbou učiť sa a zlepšovať sa. Angličtina pre každého je a Vy nie ste výnimkou. Nebojte sa chýb – sú to vaši najlepší učitelia. A pamätajte, že cesta k ovládnutiu angličtiny je maratón, nie šprint.

English is not just for polyglots and language geniuses. It is a language for all – from children, students to pensioners, from introverts to extroverts. In Sayhello we believe that everyone can and has the opportunity to learn English. And here are a few reasons why you should believe it!

Talent for languages: myth or reality?

Let’s face it: Yes, some people have a natural talent for languages. But what is the talent? They usually remember things better, they have a sense of rhythm of speech. But that’s like anything else – I’ll play football well but I will never be Messi. Do we need to be Messi? Do we need to know language as a linguist or writer? Not. So, even without this talent, you can achieve a high level of skill without any extreme effort. Regular study, appropriate methods and a little patience can do wonders.

Discipline beats talent a thousand times

The key to success is not just a talent, but a discipline. Regular practice, consistent learning plan and willingness to learn from mistakes are what really makes a difference. Keep in mind that even the most talented language expert had to start from the ground up. Talent is just a small part of the result. Even if you fall tanks and you will find those 15-30 minutes a day, you will see or see how.

English is for everyone

You do not have to be a student in an exchange in London or a business analyst working with international partners to learn English. English is available everywhere – online, in books, movies, and in Sayhello we will show you how to do it. We will also show you that if you do not want individual courses, we can only make a consultation, we will advise you where, what and how and here and there we will do a conversational clock to test what you learned.

Practical tips for everyone

Start with what you love: Do you like movies? See them in English. Do you love music? Listen to English songs and learn the lyrics.
Create a curriculum: only 15-30 minutes a day can make a big difference. Use technologies in your favor: Apps like Duolingo or Rosetta Stone will help you learn.

Just want


Everything begins with the desire to learn and improve. Don’t worry about mistakes – they are your best teachers. And remember that the way to mastering English is a marathon, not a sprint.

Angličtina pre každého

Disciplína zvíťazí nad talentom vždy. Talent nie je to, čo potrebujete na naučenie sa angličtiny. Je to jazyk pre každého. Stačí len chcieť, venovať tou čas. My v Sayhello.sk Vám pomôžeme a ukážeme cestu, ako na to priamo na invididuálnych hodinách alebo konzultáciách na Vašej ceste ako samouk.
The discipline will always win the talent. Talent is not what you need to learn English. It’s a language for everyone. All you have to do is want, devote that time. We at Sayhello.sk will help you and show you how to do it directly on the institutional hours or consultations on your journey as a self -taught.

Sayhello.sk | Individuálne kurzy angličtiny | angličtina pre každého - JOKE

Vieš prečo je ľahšie sa naučiť po anglicky ako behať? Lebo pri angličtine môžeš sedieť.

Máte otázku alebo potrebujete radu?

Napíšte nám, dohodneme si konzultácie a poradíme Vám ako študovať doma

Návrat hore