6 základných trikov ako na angličtinu

Načo nám tá angličtina bude

Klasická odpoveď je, že ju potrebujeme do práce, či na cestovanie. Ja pridám niečo iné: viete koľko vzdelávacích kurzov, receptov, seriálov, či zábavy je po anglicky? Miliardy. Po slovensky? Málo. A to nehovorím, čo sa dá všetko nakúpiť (poznámka pre šopofilov a cestovateľov).

Navyše – americkí vedci dokázali (prepáčte narážku) –  že učenie jazyka pomáha predchádzať Alzheimerovi. Trápime si mozgové bunky, takže niečo na tom bude.

Benefity sú. Niet pochýb. 6 trikov ako na angličtinu, som dal dokopy preto, aby som Vám pomohol proces urýchliť.

1.5 slovíčka denne

Vedeli ste, že stačí len asi 500 slov a po anglicky sa dohovoríte? Nebude to žiadna filozofická debata, ale dohovoríte sa. Bonus: v tomto štádiu netreba v princípe žiadnu gramatiku. Poďakujme sa predkom a tvorcom jazyka anglického. Ak si na to dáte jeden rok,  500 slov = naučiť sa 1.5 slova denne.

A to určite zvládnete.

Poďme na to.

6 základných trikov ako na angličtinu

1. Urobte si z učenia jazyka zábavu

Klišé? Pre človeka, čo všade vidí problém, určite klišé. Pre nás, čo sa seriózne chceme niečo naučiť – my si spôsob nájdeme. Najlepšia je hra. Na internete je ich veľa. Napríklad: ak máte osobného kouča, zahrajte si hru prvé písmeno (first letter)  na slová alebo na celé vety. Zabavíte sa.

2. Pravidelné opakovanie s odstupom času je Váš priateľ

Toto funguje. Mne už od študentských čias. Dokonca na to existuje vedecká teória.  Totiž, naša pamäť používa niečo ako “zabúdaciu krivku” a krátkodobo zabúda veci, ktoré zatiaľ považuje za nepodstatné, povedal pán Herman Ebbinghaus.

A preto je treba sa ku skôr naučeným veciam pravidelne vracať a potom, keď si mozog uvedomí, že to s tým slovíčkom myslíme vážne, zapamätá si ho dlhodobejšie.

3. Nájdite si –  seriózne –  aspoň malé kúsočky času na angličtinu a dodržte ich

Písal som vyššie o 1.5 slove denne! Chápete, tu sa nebavíme o tom, že musíte nad angličtinou sedieť hodinu alebo dve denne. Nie. Nájdite si 15-20 minút na ceste do práce, keď čakáte na kávu, pred spaním alebo kde Vám vyhovuje.

4. Vyskúšajte telku ako učiteľa

TV,  Netflix, HBO, to je úplne jedno čo – dôležité je, aby ste mali audio v angličtine. A k tomu si dajte titulky – pozor: tiež po anglicky.  Veľa učiteľov cudzieho jazyka používa túto metódu, ja som tiež jej zástanca, lebo aj mňa táto forma posunula a stále posúva výrazne dopredu.

Začnite niečím ľahkým, kde nie je veľa metafor a zložitého jazyka. Určite ľahký seriál telenovelového typu. Scenáre sa opakujú, situácie sa opakujú a tým pádom aj slovná zásoba a vyjadrovanie sa opakuje. Onedlho budete ovládať základné vyjadrovanie.

5. Nelámte si zbytočne hlavu pravidlami

Poznať gramatiku samozrejme treba a to špeciálne, ak ste na vyššej úrovni a potrebujete aj veľa písať. Čo som ale videl a zažil osobne v zahraničí a čo potvrdzujú  domáci anglicky hovoriaci? Oni sa správne frázy a časy učili cez napodobňovanie, opakovanie a tréning. Nie je preto dôvod, aby sme aj my, čo sa tento jazyk učíme ako druhý, nepoužili ten istý spôsob ako tí, ktorí ho majú ako svoj vlastný, no nie? Takže sledujte, napodobujte, opakujte, používajte, to je celé.

6. Nebojte sa zo seba urobiť hlúpeho: zahoďte svoje ego a choďte na to

Určite budete robiť chyby. Určite. Na 100 percent. A bude to nejaký čas trvať. Čím dlhšie to budete odkladať, tým horšie a tým dlhšie Vám bude trvať sa jazyk učiť. Preto začnite jazyk používať čím skôr. Hovorte, kde môžte. Píšte si, s kým môžte, zapojte sa do fór.  A nič sa nestane, keď sem tam poviete nejakú blbosť, určite sa druhá strana neurazí, skôr ocení snahu a podľa mojich skúseností aj väčšinou pomôže.

Why We Need English

The classic answer is that we need it for work or travel. I’ll add something else: do you know how many educational courses, recipes, TV shows, and entertainment options are in English? Billions. In Slovak? Not so much. And that’s not to mention what all can be purchased (a note for shopaholics and travelers).

Moreover – American scientists have proven (excuse the pun) – that learning a language helps prevent Alzheimer’s. It exercises our brain cells, so there must be something to it.

The benefits are there. No doubt about it. I put together 6 tricks to learn English to help you speed up the process.

1.5 words a day

Did you know that about 500 words are enough to get by in English? It won’t be a philosophical debate, but you’ll be able to communicate. Bonus: at this stage, you don’t really need any grammar. Let’s thank our ancestors and the creators of the English language. If you dedicate a year to this, 500 words = learning 1.5 words a day.

You can definitely do that.

Let’s do it.

6 Tricks to Learn English

  1. Make language learning fun

Cliché? For someone who sees problems everywhere, definitely. For us, who are serious about learning something – we’ll find a way. Games are the best. There are many online. For example: if you have a personal coach, play the ‚first letter‘ game for words or whole sentences. It’s fun.

  1. Regular spaced repetition is your friend

This works. It has for me since my student days. There’s even a scientific theory about it. Our memory uses something like a ‚forgetting curve‘ and initially forgets things it deems unimportant, said Mr. Herman Ebbinghaus.

That’s why it’s important to regularly revisit things you’ve learned before. When your brain realizes you’re serious about that word, it’ll remember it for longer.

  1. Seriously, find even small chunks of time for English and stick to them

I wrote above about 1.5 words a day! Understand, we’re not talking about spending an hour or two on English daily. No. Find 15-20 minutes on your way to work, while waiting for coffee, before bed, or wherever suits you.

  1. Try using TV as a teacher

TV, Netflix, HBO, it doesn’t matter – the important thing is to have audio in English. And add subtitles – but also in English. Many language teachers use this method, and I’m a proponent too, as it has significantly advanced me and continues to do so.

Start with something simple, with not a lot of metaphors or complex language. Definitely an easy soap-opera type series. Scripts repeat, situations repeat and thus vocabulary and expressions repeat. Soon, you’ll master basic expressions.

  1. Don’t unnecessarily break your head over rules

Knowing grammar is necessary, especially at higher levels and when you need to write a lot. But what have I seen and experienced abroad, and what do native English speakers confirm? They learned correct phrases and tenses through imitation, repetition, and practice. So there’s no reason why we, learning this language as a second one, shouldn’t use the same method as those for whom it’s their mother tongue, right? So watch, imitate, repeat, use, that’s all.

  1. Don’t be afraid to make a fool of yourself: throw away your ego and go for it

You will definitely make mistakes. Definitely. 100 percent. And it will take some time. The longer you put it off, the worse and the longer it will take you to learn the language. So start using the language as soon as possible. Speak wherever you can. Write with whoever you can, join forums. And nothing happens if you say something silly now and then, the other party certainly won’t be offended, rather they’ll appreciate the effort and, in my experience, usually help.

Na záver

Verím, že Vám týchto 6 základných trikov ako na angličtinu pomohlo a pomôže. Naozaj z toho netreba robiť zložitú vedu. Berte to ako zábavu, skúšajte angličtinu používať, kde sa len dá, pozerajte TV, opakujte si dokola slovíčka. Netreba veľkú časovú investíciu, ale verte že aj malá Vám ale pravidelne Vám prinesie ovocie skôr, ako by ste si mysleli.

I believe that these 6 tricks on how to learn English helped and will help you. You really don’t need to make it a complex science, take it as fun, try to use English wherever possible, watch TV, repeat vocabulary over and over. It doesn’t require a big time investment, but believe that even a small but regular effort will bear fruit sooner than you might think.“

Návrat hore