Angličtina rýchlo: ako sa naučiť angličtinu rýchlo a efektívne

Sayhello.sk | Individuálne kurzy angličtiny | angličtina rýchlo

Angličtina rýchlo je často prvá vec, keď nad ňou nádejní študenti uvažujú. Ano, je dverami k nekonečným príležitostiam. Treba aj povedať, že Slovensko je malé, zdroje informácií v slovenčine sú obmedzené a často „filtrované“ a keď človek nevie jazyk, má problém si fakty overiť. Prekladač Google moc nepomôže. Mnohí z nás túžia ovládnuť tento jazyk čo najrýchlejšie. Či už potrebujete angličtinu pre prácu, štúdium, cestovanie, alebo len pre zábavu, tu sú tipy a triky, ako sa naučiť angličtinu rýchlo a efektívne.

Stanovte si jasné ciele

Najdôležitejším krokom je určiť si, čo presne chcete dosiahnuť a v akom časovom rámci. Chcete zvládnuť základnú konverzáciu do troch mesiacov? Alebo chcete mať pokročilé znalosti za rok? Jasné ciele vám pomôžu sústrediť sa a efektívne plánovať vaše štúdium.

Ponorte sa do jazyka

Najrýchlejší spôsob, ako sa naučiť jazyk, je úplné ponorenie sa doň. Ak máte možnosť, cestujte do anglicky hovoriacej krajiny. Ak nie, snažte sa obklopiť angličtinou doma – pozerajte filmy, počúvajte hudbu, čítajte knihy alebo články v angličtine.

Angličtina rýchlo? Pravidelná prax je kľúčová

Denná prax je nevyhnutná. Venujte aspoň 30 minút denne angličtine. To môže byť čokoľvek od počúvania anglických piesní, cez čítanie článkov, až po hovorenú prax.

Komunikačná úroveň – ako dlho to trvá?

Dosiahnutie základnej komunikačnej úrovne môže trvať niekoľko mesiacov intenzívneho štúdia. Všeobecne, s pravidelným štúdiom, môžete dosiahnuť slušnú konverzačnú úroveň za 6 až 12 mesiacov.

Kombinujte rôzne metódy učenia

Najlepšia metóda učenia sa líši od človeka k človeku. Niektorí preferujú samoučenie cez aplikácie a knihy, iní potrebujú interakciu s lektorom. Zvážte kombináciu rôznych metód, ako je online učenie, skupinové kurzy, alebo súkromné lekcie.

Učte sa zábavnou formou

Zapojte do učenia aktivity, ktoré máte radi. Hrajte jazykové hry, zapojte sa do diskusií na sociálnych sieťach alebo si vytvorte vlastný blog v angličtine.

English fast is the first thing that comes to mind when potential students considering learning it. Yes, it is a door to endless opportunities. It must also be said that Slovakia is small, sources of information in Slovak are limited and often „filtered“ and when one does not know the language, it has a problem to verify the facts. Google translator will not help much. Many of us want to dominate this language as quickly as possible. Whether you need English to work, study, travel, or just for fun, here are tips and tricks to learn English quickly and efficiently.

Set your clear goals

The most important step is to determine exactly what you want to achieve and in what timeframe. Do you want to handle the basic conversation within three months? Or do you want to have advanced knowledge per year? Clear goals will help you focus and plan your study effectively.

Immerse yourself in the tongue

The fastest way to learn language is a complete immersion in it. If you have the option, travel to an English -speaking country. If not, try to surround yourself with English at home – watch movies, listen to music, read books or articles in English.

English fast? Regular practice is key

Daily practice is essential. Donate at least 30 minutes a day to English. This can be anything from listening to English songs, through reading articles to spoken practice.

Communication level – how long does it take?

It may take several months of intensive study to achieve the basic communication level. In general, with regular study, you can achieve a decent conversation level in 6 to 12 months.

Combine different learning methods

The best method of learning varies from person to person. Some prefer self -learning through applications and books, others need an interaction with a lecturer. Consider a combination of various methods such as online learning, group courses, or private lessons.

Learn in a fun form

Involve in learning the activity you love. Play language games, participate in discussions on social networks, or create your own blog in English.

Angličtina rýchlo

Stanovte si jasné ciele, ponorte sa do jazyka – obklopte sa angličtinou doma, v práci, jednoducho všade, venujte jej denne aspoň 30 minút. Kombinujte rôzne formy a využívajte zábavné formy. Na slušnú úroveň sa viete dostať o 6-12 mesiacov.
Set clear goals, immerse yourself in your language – surround yourself with English at home, at work, simply everywhere, spend at least 30 minutes a day. Combine different forms and use fun forms. You can get to a decent level in 6-12 months.

Sayhello.sk | Individuálne kurzy angličtiny | angličtina rýchlo - joke

Prečo sa angličtina učí rýchlejšie v zime? Lebo môžete „chillovať“ a učiť sa zároveň!

Máte otázku alebo potrebujete radu?

Napíšte nám, dohodneme si konzultácie a poradíme Vám ako študovať doma

Návrat hore